Privacyverklaring Eurocept Groep voor (online) sollicitaties

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Het doel van deze wet is om uw privacy als sollicitant te waarborgen en uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongewenste en onrechtmatige inbreuk hierop.

Zo zorgt de AVG onder andere voor:

 • Versterking en uitbreiding van privacyrechten;
 • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
 • Uniforme bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Scope

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Eurocept Groep worden verwerkt in het kader van uw bezoek aan onze vacature website.

Herkomst

Eurocept Groep ontvangt direct informatie van u wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van onze vacature website, gegevens invult op het (digitale) sollicitatieformulier, ons belt of mailt of op een andere wijze informatie rechtstreeks aan ons geeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eurocept Groep verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure van de Eurocept Groep. De gegevens zullen niet op een andere manier worden gebruikt en/of opgeslagen voor andere doeleinden.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij afhankelijk van uw opgave verwerken:

Persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum/-plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleiding
 • Werkervaring
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere persoonsgegevens
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fg-homecare@eurocept.nl.


Beveiliging

Eurocept Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg-homecare@eurocept.nl.

Doeleinden van verwerking

Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures verwerkt Eurocept Groep uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Vergelijken van uw sollicitatiegegevens met de vacature(s) en de daarbij behorende

kwalificaties;

- Contact met u te kunnen opnemen voor een andere nadere kennismaking en/of het plannen

van een sollicitatiegesprek;

- Eventueel en indien relevant contact op te kunnen nemen met opgegeven referenten.

- Het beantwoorden van uw vragen en/of opmerkingen over de vacature(s), waarop u heeft

gereageerd dan wel andere vacatures waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen;

- Opstellen geanonimiseerde statistische data, zoals bijvoorbeeld aantal sollicitanten per

vacatures, doorloopsnelheid vacatures;

Geautomatiseerde besluitvorming

Eurocept Groep maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eurocept Groep) tussen zit.

Bewaartermijn

Eurocept Groep bewaart uw sollicitatiegegevens tijdens de werving- en selectieprocedure. Na afloop van de procedure zal Eurocept de gegevens bewaren gedurende de tijd, waarvoor u als sollicitant toestemming heeft gegeven. Tijdens de (online) werving- en selectieprocedure dient u schriftelijk aan te geven of Eurocept u mag benaderen voor toekomstige functies. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, worden de sollicitatiegegevens gedurende maximaal één jaar bewaard. Als u geen toestemming hiervoor heef gegeven, worden de gegevens vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Eurocept Groep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien binnen dit kader van de reeds vastgelegde dienstverleningsovereenkomst dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eurocept Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Eurocept Groep gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Recht op inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw reeds verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eurocept Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg-homecare@eurocept.nl.

Mogelijkheid tot het stellen van vragen en/of het melden van klachten

Eurocept Groep wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan per e-mail via fg-homecare@eurocept.nl of per post naar Eurocept Groep, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Loodsboot 7, 3991 CJ, Houten

Eurocept Groep wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eurocept Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg-homecare@eurocept.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van Eurocept Groep is te bereiken via fg-homecare@eurocept.nl.

Versie 1.0
31 mei 2018